Privacyverklaring BIB verloskundigen

BIB verloskundigen hecht veel waarde aan jouw privacy. Met deze verklaring willen we helder uiteenzetten hoe wij omgaan met je gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en dit doen wij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Dit houdt concreet in dat wij; brengt met zich mee dat wij het volgende doen:

 • De gegevens die verwerkt worden zijn in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
 • Passende maatregelen nemen zodat de beveiliging van de je gegevens gewaarborgd is;
 • Geen gegevens naar andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Verwerkersovereenkomsten aan zijn gegaan met de partijen die je gegevens verwerken.

Verwerken van persoonsgegevens door BIB verloskundigen

Persoonsgegevens worden door BIB verloskundigen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Persoonsgegevens om een zorgdossier aan te maken;
 • Medische gegevens om jouw zwangerschap, bevalling en/of kraambed zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
 • Persoonsgegevens om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars;
 • Persoonsgegevens c.q. medische gegevens om onze zorg te kunnen evalueren en verbeteren;
 • Medische gegevens en persoonsgegevens bewaren om aan de wettelijke bewaartermijn te kunnen voldoen.

Voor bovenstaande doeleinden kan BIB verloskundigen het volgende aan je vragen:

 • Volledige naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts;
 • Zorgverzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Naam en telefoonnummer partner;
 • Medische gegevens (denk aan je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheid, godsdienst, lengte, gewicht, leefstijl, voorgeschiedenis familie, verloop eerdere zwangerschappen en/of bevallingen).

Deze gegevens zullen 20 jaar bewaard worden conform de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Grondslagen

Om persoonsgegevens te mogen verwerken dient er sprake te zijn van één of meerdere grondslagen. De zes wettelijke grondslagen zijn:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Voor ons zijn onder andere de volgende grondslagen van toepassing:

 • Jij geeft ons toestemming voor verwerking van persoonsgegevens met één of meer specifieke doeleinden.
 • Als verloskundigen dienen wij te voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk aan de wet WGBO).
 • Het vastleggen van persoonsgegevens en medische gegevens is noodzakelijk voor een goede behandeling, daarnaast ook voor een goede financiële afhandeling van de behandeling. Dit valt onder de grondslag voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Door gegevens te verzamelen om de verloskundige zorg te evalueren en te verbeteren valt onder grondslag gerechtvaardigd belang. Je hebt hierbij het recht om bezwaar te maken wanneer je dit niet wenst.

Rechten als cliënt

Op grond van de wet heb je diverse rechten als zwangere. Hieronder zetten we ze voor je op een rijtje:

 • Inzagerecht: je mag je gegevens inzien die wij van jou hebben vastgelegd in je digitaal zorgdossier.
 • Correctie- en vernietigingsrecht: je hebt het recht om je gegevens te laten wijzigen. Ook heb je het recht om je gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan jezelf, alsmede als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.
 • Recht van bezwaar: dit houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt van dit recht gebruik maken van bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op toestemming, wettelijke verplichtingen vanuit de verloskundigen of voor het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen.
 • Recht op beperking: onder sommige omstandigheden heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat BIB verloskundigen de verwerking van je gegevens tijdelijk ‘bevriest’. In vier situaties kun je dit recht inroepen:
  1. In afwachting van een beoordeling van een correctieverzoek;
  2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst;
  3. Indien BIB verloskundigen de gegevens niet langer hoeft te bewaren, terwijl de gegevens nodig zijn ter voorbereiding op een rechtszaak;
  4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om gegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van je gegeven toestemming of de gesloten overeenkomst. Het geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij digitaal verwerken. Je bent daarna vrij om deze gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen ons systeem en die van de andere partij, dan kunnen we de doorgifte mogelijk direct verzorgen.
 • Intrekken van toestemming: Te allen tijde mag je je gegeven toestemming intrekken. Dan stoppen we per direct de verwerking. Dit geldt niet met terugwerkende kracht, alle verwerkingen die plaats hebben gevonden blijven dus rechtmatig.

Wil je gebruik maken van één van bovenstaande rechten, neem dan contact met ons op. Wij zullen binnen één maand je vraag of verzoek proberen te beantwoorden. Mocht het meer tijd kosten, dan word je geïnformeerd. Bij een vraag of verzoek kunnen wij vragen om nader bewijs van je identiteit. Dit is om te voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in je persoonsgegevens. Wanneer wij vragen om een kopie identiteitsbewijs, dan wordt dit alleen gebruikt ter vaststelling van identiteit en wordt dit daarna vernietigd.

We willen je er wel op wijzen dat beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij niet aan je verzoek voldoen, mocht dit het geval zijn dan maken wij dit ook gemotiveerd aan je kenbaar.

Samenwerking met derde partijen

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is. Voor deze gegevens maken wij gebruik van een derde partij:

 • Het verzorgen van het digitaal zorgdossier: zonder zorgdossier kunnen wij geen goede zorg leveren. Wij werken in het elektronisch patiënten dossier Hix van Chipsoft. Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten om je privacy te waarborgen;
 • Op de hoogte stellen van zwangerschap en bevalling aan huisarts. Dit doen we nadat jij toestemming hebt gegeven;
 • Het verzorgen van de financiële administratie. Deze regio werkt met integrale geboortezorg. Wij zijn aangesloten bij Qocon en zij verzorgen deze financiële afhandeling. Een deel van de financiële afhandeling verloopt direct via de zorgverzekeraars. Met Qocon is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
 • Peridos: wanneer je deelneemt aan de NIPT, 13 weken echo of 20 weken echo worden gegevens van je geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig voor een diagnose te stellen, behandeling te bieden en kwaliteit van zorg te waarborgen. Deze gegevens worden vastgelegd in Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders van Nederland op aangesloten zijn die bij prenatale screening zijn betrokken. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit bij ons kenbaar maken;
 • Perined: alle verloskundige zorgverleners registeren gegevens over hun zorgverlening in een landelijke registratie, beheerd door stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). PRN verzamelt en beheert deze medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte. Deze verzamelde gegevens over moeder en kind vormen een bron voor medisch wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Het doel is om medische kennis en kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij kunnen als praktijk ook ons eigen handelen en resultaten daardoor inzien en waar nodig is verbeteren. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit kenbaar bij ons maken.
 • PREM geboortezorg: landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren de ervaringen van clienten meten. Hiervoor wordt de PREM vragenlijst gebruikt. Alle kraamvrouwen ontvangen een mail met een korte vragenlijst. Wij ontvangen anoniem de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten, hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren. Wens je hier niet voor uitgenodigd te worden, dan kun je dit bij ons kenbaar maken.

Als praktijk hebben wij een verwerkingsregister waarin staat met welke partijen wij je gegevens delen en welke gegevens gedeeld worden.

Persoonsgegevens binnen de EER

Alle persoonsgegevens worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging van persoonsgegevens

Wat doet BIB verloskundigen om je privacy te waarborgen:

 • BIB verloskundigen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige vorm van verwerking.
 • Wij verlangen dit ook van onze samenwerkende partijen en dit ligt vast in de verwerkersovereenkomsten.
 • Personen die namens de praktijk toegang hebben tot je gegevens hebben beroepsgeheim.
 • Verder heeft ieder zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • Tenslotte is iedereen werkzaam in de praktijk op de hoogte van het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Als verloskundigenpraktijk zijn wij niet verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Wij zijn aangesloten bij Qocon en deze heeft wel een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de privacywet en adviseert Qocon over de uitvoering en implementatie van de privacywetgeving.

Mocht er een datalek ontstaan dan zijn wij verplicht deze te documenteren en binnen 72uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zullen wij doen met behulp van bovenstaande functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan altijd worden gewijzigd. Deze wijziging zal kenbaar gemaakt worden op onze website: www.bibverloskundigen.nl.

Klacht

Heb je toch een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
BIB verloskundigen
Kade 6
4651BS Steenbergen
Telefoonnummer: 0167-561361
Email: info@bibverloskundigen.nl